Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums varam apkopot, ja izmantojat tīmekļa vietni https://veikals-miedzins.myshopify.com, un kā tiek veikta šīs informācijas apstrāde.

SIA „Miedziņš”, vienotais reģistrācijas numurs: 40002024588, juridiskā adrese: Tērbatas iela 59/61, Rīga, LV – 1001, tālr. numurs: +371 29495423 (turpmāk – Uzturētājs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala https://veikals-miedzins.myshopify.com īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.

Apmeklējot un izmantojot https://veikals-miedzins.myshopify.com (turpmāk – E-veikals), vietnes apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Apmeklētāja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. E-veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Uzturētājs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu E-veikala izmantošanu).

1.2. Apmeklētāju personas datus Uzturētājs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Ziedojot līdzekļus vai iegādājoties E-veikala piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmantojot citus E-veikala pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un atļauj Uzturētājam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Apmeklētāja personas datus, kā arī datus, kurus Apmeklētājs turpmāk sniegs Uzturētājam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

 • datu apstrāde, kas izriet no E-veikala Apmeklētāju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde, kas nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
 • dati ir nepieciešami Apmeklētāju identificēšanai un uzskaitei;
 • dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Apmeklētāja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
 • dati ir nepieciešami Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai,
 • dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus mēs nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

1.4. Uzturētājs nodrošina Apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina E-veikala preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Uzturētājs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Uzturētājs.

1.6. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzturētājam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: INFO@MIEDZINS.LV. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.

1.7. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: INFO@MIEDZINS.LV.

1.8. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. SĪKDATNES (cookies)

2.1. E-veikalā tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un E-veikala plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. E-veikals neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

2.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Apmeklētāju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • E-veikala pielāgošanai lietotāju (Apmeklētāju) vēlmēm,
 • E-veikala izmantošanas optimizēšanai,
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
 • statistikas veidošanai par E-veikala apmeklētāju skaitu.

2.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. E-veikalā ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos E-veikala pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par E-veikala piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Uzturētājs var izmantot Apmeklētāju personas datus (e-pasta adresi).

3.3. Izmantojot E-veikalu, Apmeklētājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

3.4. Apmeklētājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: INFO@MIEDZINS.LV. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot E-veikalu un/vai piedaloties E-veikala aktivitātēs, Apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Uzturētājs lūdz Apmeklētāju neiesniegt personisku informāciju E-veikalam.

4.1.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot E-veikala sadaļā Privātuma politika. Apmeklētājam ir pienākums pirms katra E-veikala apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Uzturētājs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala E-veikala Apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzturētāja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

4.2.2. E-veikala darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti E-veikala sadaļā Kontakti.